PAINTINGS
NIEUWE WERK; Charlotte Schleiffert, Jannes Linders, Johan Kleinjan, Ton Kraayeveld, Petra Trenkel, Juul Kraijer, Anuli Croon ft Maarten Janssen (curator) groupshow at Hilton Art Lab, Rotterdam 2021, photography Jannes Linders
NIEUWE WERK; Charlotte Schleiffert, Jannes Linders, Johan Kleinjan, Ton Kraayeveld, Petra Trenkel, Juul Kraijer, Anuli Croon ft Maarten Janssen (curator) groupshow at Hilton Art Lab, Rotterdam 2021, photography Jannes Linders
NIEUWE WERK; Charlotte Schleiffert, Jannes Linders, Johan Kleinjan, Ton Kraayeveld, Petra Trenkel, Juul Kraijer, Anuli Croon ft Maarten Janssen (curator) groupshow at Hilton Art Lab, Rotterdam 2021, photography Jannes Linders
NIEUWE WERK; Charlotte Schleiffert, Jannes Linders, Johan Kleinjan, Ton Kraayeveld, Petra Trenkel, Juul Kraijer, Anuli Croon, ft Maarten Janssen (curator) groupshow at Hilton Art Lab, Rotterdam, photography Jannes Linders 2021

Hilton Art Lab, Rotterdam, 2021

NIEUWE WERK_

Charlotte Schleiffert, Jannes Linders, Johan Kleinjan, Ton Kraayeveld, 

Petra Trenkel, Juul Kraijer, Anuli Croon_mural, ft Maarten Janssen (curator) 


photography Jannes Linders

Omarming AC202102, 160x120cm, 2021 Anuli Croon
Omarming AC202103, 160x120cm, 2021 Anuli Croon
Omarming AC202101, 160x120cm, 2021 Anuli Croon

AC202101, 160x120cm, 2021, AC202102, 160x120cm, 2021AC202103, 160x120cm, 2021

AC202007, 350x210cm, 2020 Anuli Croon // photography Studio Seine
OPTIMISME AT STUDIO SEINE 2021 left to right Anuli Croon, Bertjan Pot, Johannes Langkamp, Touw van Eck, Tonio de Roover. Photography Johannes Langkamp 2021
OPTIMISME AT STUDIO SEINE 2021 left to right Anuli Croon, Bertjan Pot, Johannes Langkamp, Touw van Eck, Tonio de Roover. Photography Johannes Langkamp 2021

OPTIMISME AT STUDIO SEINE 2021

Anuli Croon, Johannes Langkamp, Touw van Eck,Tonio de Roover, Bertjan Pot)

Tronie AC202002, 40x30cm, 2020 Anuli Croon
Tronie AC202010, 40x30cm, 2020 Anuli Croon
Tronie AC202004, 40x30cm, 2020 Anuli Croon // Private collection
Tronie AC202005, 40x30cm, 2020 Anuli Croon
Tronie AC202003, 40x30cm, 2020 Anuli Croon
Tronie AC201910, 40x30cm, 2019 Anuli Croon

... The machine-generated compositions have no traditional 'handwriting' but are rendered a human touch through the manual use of small stamps.


Haute couture

The sources that Croon draws from are diverse. There are apparent influences of posters and comic strips from the 70s, patterns from haute couture or, by contrast, folk art. The artist applies them to a limited number of traditional themes – landscape, still life and portrait – but the execution is far less traditional.  ...    Edo Dijksterhuis   


.... De machinaal gegenereerde composities kennen geen traditioneel 'handschrift' maar krijgen een menselijke 'touch' door handmatig gebruik van stempeltjes.


Haute couture

De bronnen waar Croon uit put zijn divers. Er zijn invloeden aan te wijzen van jaren zeventig posters en strips, stofpatronen uit de haute couture of juist de volkskunst. Die past de kunstenaar toe op een beperkt aantal klassieke thema's - landschap, stilleven en portret - maar de uitvoering is veel minder klassiek.  ...  Edo Dijksterhuis


Anuli Croon at Goethe Institut Rotterdam| photography Daria Scagliola 2019
Blak III, 180x150cm, 2017 Anuli Croon
Tronie & Stad XI, 180x150 cm, 2017 Anuli Croon
Anuli Croon at Goethe Institut Rotterdam| photography Daria Scagliola 2019
Blak II, 180x150cm, 2017 Anuli Croon
Tronie & Stad X, 180x150 cm, 2016 Anuli Croon / Private coll. Seoul, Korea
Tronie & Stad XII, 180x150 cm, 2017 Anuli Croon // Private collection
Tronie & Stad _ blue hands, 180x150cm, 2014 - 2017 _ Anuli Croon


Anuli’s work shows vitality where poetry yield itself up little by little.  

Cok de Rooy, The Frozen Fountain


Anuli’s werk laat vitaliteit zien waar de poëzie zich gaande weg prijsgeeft. 

Cok de Rooy, The Frozen Fountain

Fragment of a City, 40x60 cm, 2017 Anuli Croon
Blak Landscape 03 | Blak Landschap 03, 40 x 60 cm, 2016 Anuli Croon / private collection
Blak Landscape 04 | Blak Landschap 04, 40 x 60 cm, 2016 Anuli Croon
 Studio | Atelier, Anuli Croon, Rotterdam, 2008
solo at dudokdegroot galerie 2018 | photography Peter Lipton
copyright Anuli Croon
Penthouse I, 170x250cm, 2015 / coll. Erasmus University Rotterdam NL _ fotografie Daria Scagliola
Mug & Phiz X, 110x80 cm, 2013 Anuli Croon
Mug & Phiz XII, 120 x 90 cm, 2014 Anuli Croon

Anuli Croon's colourful, severely structured paintings automatically activate the beholder's reservoir of associations: images and impressions of mysteriousness, ambiguity, references to primitive art, comic characters and commercials, everyday household items, fabric patterns and universal symbols for human gestures and body language are just a few of the elements of her imagery. ...Vera Illés


De kleurrijke, strak vormgegeven schilderijen van Anuli Croon activeren als vanzelf het reservoir aan associaties van de beschouwer; beelden en indrukken van raadselachtigheid, dubbelzinnigheid, verwijzingen naar volkskunstuitingen, stripfiguren en reclamebeelden, alledaagse gebruiksvoorwerpen, stofpatronen en universele symbooltekens voor menselijke gebaren en lichaamstaal vormen slechts enkele elementen van haar beeldtaal....Vera IIlés

Tronie & Stad II, 180x150 cm, 2013 Anuli Croon
Tronie & Stad VII, 180x150 cm, 2014 Anuli Croon / private coll.
Tronie & Stad _ red stripes, 180x150 cm, 2016 Anuli Croon
Tronie & Stad IV, 180x150 cm, 2013 ANULI CROON / coll. Dutch Ministry of Foreign Affairs / Ministerie van Buitenlandse Zaken
Blak landschap, 170x250cm, 2017 ANULI CROON / coll. DELA
TAC Eindhoven 2017 _ BuroBEUKORKEST THE CONDUCTOR TALES - CITY WALK : Anuli Croon / paintings, Marie Caye / summer scene

Smack! After the slap the colours make our heads spin. Like a dub from the echo room. Do we see new-discovered rock paintings, escaped from an unknown Creation narrative, drifting in time, meant to welcome the gods? The recognition is total – this is us. We also recognize the coincidence, the innocence, the arbitrariness – that's us too. Just before doubt spoils our temper, there are those colours. Bigger, clearer, better (than us). Smack!  Siebe Thissen


Pats! Na de klap duizelen nog slechts de kleuren. Als dub uit de echokamer. Zien we zojuist ontdekte rotsschilderingen, ontsnapt uit een onbekend scheppingsverhaal, op drift geraakt in de tijd, bedoeld om de goden te verwelkomen? De herkenning is totaal - dit zijn wij. We herkennen ook het toeval, de onopzettelijkheid, de willekeur – ja,dit zijn wij ook. Vlak voordat de twijfel ons humeur verpest zijn daar die kleuren. Groter, helderder, beter (dan wij). Pats!  Siebe Thissen


TAC Eindhoven 2017 _ BuroBEUKORKEST THE CONDUCTOR TALES - CITY WALK : Anuli Croon / paintings
Tronie [oker wang] , 40x30cm, 2015_ Anuli Croon // Private coll. NL
Tronie, 40 x 30 cm, 2016 Anuli Croon
Tronie & Stad VIII, 180x150 cm, 2014 Anuli Croon / coll. DELA
Tronie, 40 x 30 cm, 2016 Anuli Croon
Tronie, 40 x 30 cm, 2021 Anuli Croon
Tronie & Stad III, 180x150 cm, 2013 Anuli Croon / coll. DELA
Tronie , 40 x 30 cm, 2016 Anuli Croon // Private coll. NL
Tronie, 40 x 30 cm, 2016 Anuli Croon
Tronie & Stad II, 180x150 cm, 2013 Anuli Croon / private coll. London UK

In a crisscross of areas and patterns figures secure themselves a place. Not weightless they detach themselves from the background but threaten to disappear back into it again. The observation makes the image stagger in Anuli Croon's work. Form and meaning vie for victory and interfere with the viewer's tendency to interpret. No loser, no winner. In Croon's universe the artist's hand reigns: order reigns.  Jef SchaepsIn een wirwar van vlakken en patronen veroveren figuren zich een plaats. Niet zonder gewicht maken ze zich los van de achtergrond maar dreigen daarin ook weer te verdwijnen. De waarneming laat het beeld wankelen in het werk van Anuli Croon. Vorm en betekenis strijden om voorrang en verstoren de kijkers neiging tot duiding. Er is geen verliezer en geen winnaar. In Croons universum heerst de hand van de kunstenaar: ordening regeert.  Jef Schaeps


Fragment of a city | Stadsfragment, 30x40cm, 2015 ANULI CROON
Fragment of a city | Stadsfragment, 30x40cm, 2015 ANULI CROON
Fragment of a city | Stadsfragment, 30x40cm, 2013 ANULI CROON / Private collection
Mug & Phiz XIII, 120 x 90 cm, 2014 Anuli Croon // Private collection
The Frozen Fountain Amsterdam 2007 | Anuli Croon
Mug & Phiz XV, 120 x 90 cm, 2016 Anuli Croon // Private collection
MUG & PHIZ VII, 110x80cm, 2013_ Anuli Croon // Private collection

... Film strips  Croon's stern way of painting makes her technical method of working easily identifiable. The compositions built up with the help of stencils and stamps are usually placed in front of a decor of exuberant patterns reminding one of film strips flashing by. The stir in the background isolates the stilled humanity, causing the different layers in this work to converge in a strained, but consequently fascinating overall picture.    Even when Croon chooses not to depict human figures and instead creates her compositions in a purely abstract manner – as in Architectural Construction VI – the stratification of the surface demonstrates an exceptional quality ... Dees Linders


 

... Filmstroken Croons strakke schilderwerk maakt haar technische werkwijze direct herkenbaar. De door middel van sjablonen en stempels opgebouwde composities staan meestal voor een decor van uitbundige patronen dat doet denken aan voorbij flitsende filmstroken. De drukte op de achtergrond isoleert de verstilde menselijkheid en maakt dat de diverse lagen in dit werk samenkomen in een geforceerd, maar daardoor juist fascinerend totaalbeeld. Ook als Croon niet voor een menselijke verbeelding kiest en op puur abstracte wijze haar composities maakt – zoals Architectural construction VI ) – is de gelaagdheid van de oppervlakte van een bijzondere kwaliteit. ... Dees Linders

Mug & Phiz VI, 120 x 90 cm, 2013 Anuli Croon / Private coll. NL
Mug & Phiz XIV, 120 x 90 cm, 2016 Anuli Croon
Mug & Phiz XI, 120x90 cm, 2014 _ Anuli Croon / private coll. Canada
Red Nose | Rode neus, 180x150 cm, 2010 Anuli Croon
Anuli Croon [solo] Steendrukkerij Amsterdam 2013 fotografie Daria Scagliola, Anuli Croon
Yellow Sweater II | Gele Trui II, 180x150 cm, 2010 Anuli Croon
Private collection 2004 _ Photography Jannes Linders. Copyright Anuli Croon
Mug & Phiz VIII, 120 x 90 cm, 2013 Anuli Croon / coll. DELA
 Wind's Up II | Het Waait II, 170x270cm, 2011 // Coll. Hogeschool Rotterdam

ALONG  We recognize everything in Anuli Croon's large, clear paintings. The hands, eyes, buildings and ornaments are lovingly meticulous, but at the same time unsettling in their anonymity. We recognize everything and yet we go astray among the figures and the fragments of a metropolis. And then, disorientated, we see the beautiful composition, the intense colour patterns and the texture.  Landa van Vliet  


LANGSHEEN  We herkennen alles in de grote duidelijke schilderijen van Anuli Croon. De handen, ogen, gebouwen en ornamenten zijn liefdevol precies, maar ook verontrustend anoniem. We herkennen alles en raken toch verdwaald tussen de figuren en de fragmenten van een metropool. Dan zien we zonder richtingsgevoel de mooie opbouw, de intense kleurpatronen en de verfhuid. Landa van Vliet   

Architectural construction IV , 170x210cm, 20009-2015  Anuli Croon
Architectural Construction V, 180x225cm, 2008, Anuli Croon
Architectural construction VII, 190x150 cm, 2009 Anuli Croon _ Private coll.
Architectural construction, 195x150 cm, 2007 Anuli Croon
Architectural construction VIII , 210x170cm, 2009  Anuli Croon
Interior VII | Interieur VII, 200x230cm, 2007  Anuli Croon
 Wind's Up V | Het Waait V, 170x250cm, 2011 Anuli Croon
Wind's Up III | Het Waait III, 170 x 220 cm, 2011 ANULI CROON
Tronie & Stad I, 180x150 cm, 2014 Anuli Croon // coll. VUMC Amsterdam

... In the human figures, made up of colourful areas, facial expressions are not filled in. Anuli Croon does this deliberately to keep interpretations as open as possible. The wall painting DIY visualizes a simplified version of reality, as in comic books or cartoons. The varied, but nonetheless balanced use of colours, from soft pink to aluminium, together with the graphic, hand-painted patterns have ensured that the wall painting now has a natural, prominent place in the building. Even the coats, scarves, jerseys and bags of passers-by belong to this scene. For a brief moment all seems to be quite orderly. ... Jeroen Glas


... De muurschildering DIY van Anuli Croon laat een versimpelde versie zien van de werkelijkheid, zoals in stripboeken en tekenfilms. Het bonte, maar zeker ook afgewogen kleurgebruik (van zachtroze tot aluminium) en grafische, handgeschilderde patronen zorgen ervoor dat de muurschildering een vanzelfsprekende, prominente plaats heeft gekregen in de omgeving. Zelfs de jassen, dassen, truien en tassen van passanten doen mee in dit tafereel. Voor een kort moment lijkt alles overzichtelijk te zijn. ... Jeroen Glas

Architectural construction III - Grass, 190x230cm, 2007 Anuli Croon
TWEE, 110x80cm, 2003 | Anuli Croon // private collection
INTERIOR V, 195x150cm, 2007 _ Anuli Croon
INTERIOR IX, 250x160cm, 2007 _ Anuli Croon
Table V, 170x250cm, 2005, Anuli Croon _ Private collection
interior, 30x40cm, Anuli Croon / private collection
Interior II, 210x165cm, 2005  Anuli Croon
Interior IV, 210x165cm, 2006  Anuli Croon
Tronie, 40 x 30 cm, 2002 private collection
Interior I, 210x170cm, 2005  Anuli Croon

... Noses play a striking role in Anuli Croon's work. They are in the way, are jutting out the flat mask, are forbidding and demand empathy. When you take a close look at the paintings you will discover leak paths in and under the skin, corrections, the texture of a sponge, an occasional brushstroke; not conspicuous, but unmistakable handwork. All paint has been applied with great devotion, with love of the protagonists, who have to persist, whatever their failings. ...  ;‐) Maarten Janssen


... Neuzen spelen in het werk van Anuli Croon een opvallende rol. Zij zitten in de weg, steken uit het platte masker, zijn afstotend en doen een beroep op inleving. Wie de schilderijen van dichtbij bekijkt ziet in en onder de huid lekrandjes, verbeteringen, de textuur van een spons, een incidentele kwaststreek.. niet nadrukkelijk maar onmiskenbaar handwerk. Alle verf is met toewijding aangebracht, met liefde voor de protagonisten die ‐ook met hun onvolkomenheden‐ dóór moeten. ... ;‐) Maarten Janssen

Sitting figure (after Holbein), 180x140cm, 2003 | Anuli Croon // private coll.
Sitting figure (after Holbein), 180x140cm, 2003 | Anuli Croon
Sitting figure (after Holbein), 180x140cm, 2003 | Anuli Croon // coll. CBK Rotterdam
Twee, 110x80cm, 2003 | Anuli Croon // private collection Rotterdam
Table IV | Tafel IV, 170x210cm, 2002 | Anuli Croon // Coll. Foreign Affairs The Hague | Buitenlandse zaken Den Haag
Green sweater | Groene trui, 170x220cm, 2002
Floor | Vloer, 170x240cm, 2004 ANULI CROON / Private coll.
Kunstcentrum Delft 2008, solo Anuli Croon // photography Jannes Linders
Table I | Tafel I, 240x160cm, 2002 Anuli Croon
Hilfiger, 250 x 170cm, 2001 Anuli Croon
Hilfiger, 250 x 170cm, 2001 Anuli Croon

... Material / transformation  I make my paintings as well as my works on paper (including those in copies) with the help of paint rollers, small brushes, Scotch tape, ruler, home-made stencils and stamps. For materials I use gesso, matt acrylic paint, fluorescent paint, metallic paint and crayons. The handwriting has no touch. The material is framed by tape, stencils and ruler. The texture is matt - except where metallic paint has been applied - and looks more like textile than paint. This springs from the idea to develop my own imagery from an analytical and detached modus operandi, in which the diversity of my artistic interests can be incorporated ... AC


... Materiaal / transformatie  Zowel mijn schilderijen als de werken op papier (ook de werken in oplage) maak ik met behulp van  verfrollers, kleine penselen, plakband, liniaal, zelfgemaakt sjablonen en stempels. Als materiaal gebruik ik gesso, matte acrylverf, fluorescerende verf, metallic-verf en (kleur)potloden. Het handschrift is zo goed als toetsloos. Het materiaal wordt door plakband, sjablonen en liniaal ingekaderd. De verfhuid is mat -behalve waar metaalverf is ingezet- en oogt eerder als stof dan als een verfhuid. Dit komt voort uit de idee vanuit een analytische en intuïtieve werkwijze een eigen beeldtaal te ontwikkelen waarin de diversiteit van mijn beeldinteresses verwerkt kan worden ... AC

Tronie, 40 x 30 cm, 2004 Anuli Croon
Tronie, 40 x 30 cm, 2002 Anuli Croon
Combat II, 170x140cm, 2001 | Anuli Croon // Private collection
Combat I, 190x150cm, 2001 | Anuli Croon // Private collection
Yellow Sweater II, 210x170cm, 2002 Anuli Croon
TENT., Rotterdam | STILET | 2001 Anuli Croon
studio Anuli Croon, Rotterdam, 2001
Deux - pièces II, 190x150cm, 2001 Anuli Croon

EN


Both paintings and works on paper are created using paint rollers, small brushes, masking tape, ruler, homemade stencils and stamps, matte acrylic, fluorescent paint, metal acrylic and colour pencils. There is no visible signature touch. The material has been bounded with the help of masking tape, stencils and ruler. The texture is matt – except where metal acrylic has been applied – and resembles textile rather than the skin of paint.  AC

NL


Zowel de schilderijen als de werken op papier zijn uitgevoerd met behulp van verfrollers, kleine penselen, afplakband, lineaal, zelfgemaakte sjablonen en stempels, matte acrylverf, fluorescerende verf, metaalverf en kleurpotloden. Het handschrift is toetsloos. Het materiaal is door plakband, sjablonen en lineaal begrensd. De verfhuid is mat - behalve waar metaalverf is ingezet - en oogt eerder als stof dan als een verfhuid.  AC