Anuli Croon
André van Dijk

ENIN YOUR FACE  by André van Dijk


In Patterns of Life / Levenspatronen  an overview of  the oeuvre of Rotterdam-based artist Anuli Croon, man becomes a desperate character in a limited space. What prevails here is staying on your feet and holding on to each another as a fundamental survival strategy.


It is the silence in Anuli Croon's work that may at the same time be called deafening. Where the shapes in the large paintings seem to relate to the viewer in utter silence, the arrangements of colours fill the painted space in noisy compositions. The reigning silence is especially emphasized by human figures peopling the plane and confirming the soundlessness with empty heads.


Anonymity

The canvas Mug & City IV shows two figures, one holding the other in a kind of Heimlich manoeuvre. The unresisting attitude of the person in front is in contrast with the firm grip of the back one. Do we witness a life-saving embrace or a struggle of antagonists? In a penetrating way, Croon shows how tranquil situations may well turn into confusing scenes. The apparent apathy of her characters may equally well have arisen from love as from struggle.                     

More than anything else, it is the absence of facial expression that intensifies the detached atmosphere. Heads without eyes, mouth or nose, seem to retreat into an anonymity that makes you wonder whether these people care about one another in any case. Arms and hands, by contrast, are omnipresent. There is an excessive degree of touching, holding and embracing, suggesting that this is a world beyond sensory communication that has to do with mere physical advance.


Film strips 

Croon's stern way of painting makes her technical method of working easily identifiable. The compositions built up with the help of stencils and stamps are usually placed in front of a decor of exuberant patterns reminding one of film strips flashing by. The stir in the background isolates the stilled humanity, causing the different layers in this work to converge in a strained, but consequently fascinating overall picture.   

Even when Croon chooses not to depict human figures and instead creates her compositions in a purely abstract manner – as in Architectural Construction VI – the stratification of the surface demonstrates an exceptional quality. The taut representations and interplay of lines as well as the colourful patterns render an obviously architectural atmosphere to these works. The 'built' spaces are enclosed by beautifully decorated wall planes and offer a through-view to other spaces. It is an interplay of structure, light and rhythm played by the artist in a truly virtuoso fashion, which is likewise reflected in her three-dimensional work.


Claustrophobic

A few photographs in this edition show particularly well how Anuli Croon's works relate to the spaces where they are exhibited. The huge human figures and masks fill the rooms with a monumental atmosphere in their all but claustrophobic framing. Grievous facial expressions and fumbling hands reaching out are crowding round the framework within which the artist has incarcerated them.   

That effect tends to vanish largely due to the robust imposition of this booklet. The narrow margins and bold positioning of the separate paintings, with little white around, leaves hardly any environment to experience the unusual spatiality of the works. It is up to the viewer to distance himself and create his own interspace. More than enough reason to go and have a close look at Croon's art.
Title: Anuli Croon – Patterns of Life/Levenspatronen

Publisher: Jap Sam Books

Pages: 128

Price: € 25

ISBN: 978 94 90322 59 5

Anuli Croon - Patterns of Life/Levenspatronen


Rating: 4 stars from 5

REVIEW ON 8WEEKLYNL


IN YOUR FACE door André van Dijk / 8weekly

 

In Patterns of life / Levenspatronen het oeuvre-overzicht van de Rotterdamse kunstenares Anuli Croon, wordt de mens een wanhopig personage in een beperkte ruimte. Hier geldt overeind blijven en elkaar vasthouden als een fundamentele overlevingsstrategie.


Het is de stilte in het werk van Anuli Croon die tegelijkertijd oorverdovend genoemd kan worden. De vormen in de grote schilderijen lijken zich zwijgend tot de toeschouwer te verhouden, terwijl de kleurschakeringen in lawaaierige samenstellingen de geschilderde ruimte vullen. De overheersende stilte wordt extra benadrukt door mensfiguren die het vlak bevolken en met lege hoofden de geluidloosheid bevestigen.


Anonimiteit

Het doek Tronie & Stad IV ( Mug & City IV ) toont twee figuren, waarbij de een door de ander in een soort heimlich-greep gehouden wordt. De willoze houding van de voorste persoon contrasteert met de stevige greep van de achterste. Is dit een levensreddende omhelzing of een vijandige worsteling? Croon laat op een indringende manier zien hoe de verstilling tot verwarrende scènes leidt. De ogenschijnlijke apathie van haar personages kan zowel uit liefde als uit strijd voortgekomen zijn.


 

Het is vooral de afwezigheid van gezichts-uitdrukking die de afstandelijke sfeer versterkt. Hoofden zonder ogen, zonder mond of neus, lijken zich terug te trekken in een anonimiteit die de vraag oproept of deze mensen zich überhaupt iets van elkaar aantrekken. Armen en handen daarentegen zijn overal aanwezig. Er wordt meer dan normaal aangeraakt, vastgegrepen en omhelsd. Alsof deze wereld voorbijgaat aan zintuiglijke communicatie en het enkel moet stellen met een fysieke toenadering.


Filmstroken

Croons strakke schilderwerk maakt haar technische werkwijze direct herkenbaar. De door middel van sjablonen en stempels opgebouwde composities staan meestal voor een decor van uitbundige patronen dat doet denken aan voorbij flitsende filmstroken. De drukte op de achtergrond isoleert de verstilde menselijkheid en maakt dat de diverse lagen in dit werk samenkomen in een geforceerd, maar daardoor juist fascinerend totaalbeeld.


Ook als Croon niet voor een menselijke verbeelding kiest en op puur abstracte wijze haar composities maakt – zoals in Architectonische constructilische Architectural construction VI ) – is de gelaagdheid van de oppervlakte van een bijzondere kwaliteit. De strakke voorstellingen, het lijnenspel en de kleurrijke patronen geven deze werken een duidelijk architectonische sfeer. De ‘gebouwde’ ruimtes worden begrensd door fraai gedecoreerde wandvlakken en bieden een doorkijk naar weer andere ruimtes. Het is een spel met structuur, licht en ritme dat door de kunstenaar op virtuoze wijze wordt gespeeld en dat ook in het driedimensionale werk tot uitdrukking komt.


Claustrofobisch

Op enkele foto’s in deze uitgave is goed te zien hoe het werk van Anuli Croon zich verhoudt tot de ruimte waar het aan de muur hangt. De grote mensfiguren en maskers, in hun haast claustrofobische kadrering, vullen de kamers en zalen met een monumentale atmosfeer. Smartelijke gezichtsuitdrukkingen en uitgestoken, rondtastende handen verdringen zich voor het raamwerk waarin de kunstenaar ze gevangen heeft gezet.

Dat effect wordt grotendeels weggenomen door de robuuste opmaak van dit boekje. De krappe marges en forse plaatsing van de separate schilderijen – weinig witruimte rondom – maakt dat er nauwelijks omgeving is om de bijzondere ruimtelijkheid van dit werk te ervaren. Het is aan de kijker om afstand te nemen en zelf een tussenruimte te creëren. Voldoende aanleiding om Croons kunst in werkelijkheid te gaan zien.

Titel: Anuli Croon – Patterns of life / Levenspatronen – Made in Rotterdam 1999 - 2015

Uitgever: Jap Sam Books

Aantal pagina’s: 128

Prijs: € 25,00

ISBN: 978 94 90322 59 5


RECENSIE 8WEEKLY   

4 sterren van 5